Загальні показання для проведення клінічного телеконсультування

– Екстрені клінічні випадки, критичні стани, оперативна оцінка стану постраждалих в аваріях і катастрофах.

– Визначення (корекція) або підтвердження діагнозу складних хворих.

– Визначення методів діагностики і тактики лікування в рідкісних, важких або нетипових протікань захворювання.

– Відсутність необхідного фахівця або нестача клінічного досвіду для діагностики та лікування захворювання.

– Необхідність виконання нового або рідкісного виду хірургічного втручання.

– Попереднє уточнення діагнозу, методу спеціалізованого лікування, визначення медичного закладу для невідкладного та планового лікування пацієнта, догоспітальному рішенню (погодження) про місце і терміни майбутнього лікування.

– Визначення методів профілактики (реабілітації) на різних етапах надання допомоги населенню та пацієнтам.

– Сумніви пацієнта в правильності поставленого діагнозу або методу лікування.

– Зниження економіко-фінансових витрат на діагностику і лікування пацієнта без шкоди для їх якості та ефективності.

– Географічна віддаленість окремих фахівців, яких необхідно відвідати пацієнтові в ході обстеження.

– Надання медичної допомоги мешканцям важкодоступних населених пунктів.

– Пошук альтернативних шляхів вирішення клінічної задачі.

– Отримання додаткових знань та навичок з  представленої клінічної проблеми.

Загальний алгоритм проведення телемедичних консультацій

Алгоритм планової телемедичної консультації

 1. Прийняття рішення лікуючим лікарем пацієнта про необхідність телеконсультації, чітке формулювання питань до віддаленого лікаря-консультанту, узгодження – запит на проведення телемедичного консультування за необхідним профілем.
 2. Підготовка електронної форми заяви на телеконсультацію, докладної виписки з результатами обстеження хворого, вибір (підготовка) необхідних візуальних матеріалів, телеметричних показників, що мають діагностичну цінність.
 3. Підготовка телеметричних даних пацієнта у вигляді організованої групи файлів (введення зображень в комп’ютер за допомогою відеокамери, сканера, цифрового фотоапарата, кардіографа, спірограма та перевірка їх якості, збереження в базі даних телемедичної мережі).
 4. Реєстрація заявки на телеконсультацію (привласнення ідентифікаційного номера, відправлення консультанту пакету матеріалів по конкретному хворому).
 5. Відправлення файлів заявки з матеріалами в потрібний ЗОЗ (консультанту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення або розміщення їх на консультативному сервері з функцією доступу з боку необхідного консультанта.
 6. Лікар-консультант вивчає представлений пакет матеріалів (історію хвороби) пацієнта і відсилає свій висновок (діагноз, рекомендації, схему лікування, запит на проведення додаткових досліджень) лікарю або розміщує на консультаційному сервері.
 7. При необхідності призначається і проводиться консультативна відеоконференція за участю необхідних фахівців (відеоконсиліум) для оперативного вирішення клінічних питань.

Технологічна схема проведення планових телемедичних консультацій

 

Алгоритм ургентної телемедичної консультації

 1. Оперативне прийняття рішення лікарем про необхідність екстреної телемедичної консультації за життєвими показаннями пацієнта (потерпілого) – терміновий запит на проведення екстреного телеконсультування по необхідному профілю з використанням всіх доступних засобів зв’язку (телефонія – стаціонарна, мобільна, IP, електронна пошта, відеоконференцзв’язок).
 2. Невідкладна організація і проведення в реальному часі телеконсультування за участю необхідних фахівців обласного ЗОЗ (відеоконсіліум) для оперативного вирішення екстрених клінічних випадків і питань.

 • Технологічна схема проведення невідкладної телемедичної консультації

Терміни проведення планових, невідкладних і екстрених телемедичних консультацій і правила їх документування

 1. Планова телемедична консультація з отриманням медичного висновку лікаря – консультанта повинна бути проведена відповідно до розкладу роботи консультантів відповідних ТКК/ТМЦ, але не більше 4-х робочих днів з моменту надходження запиту.
 2. Невідкладна телемедична консультація з висновком лікаря-консультанта ТКК/ТМЦ повинна бути проведена в період від 3-х до 24-х годин з моменту запиту (в залежності від профілю консультації і часу доби).
 3. Екстрена телемедична консультація з усним висновком лікаря-консультанта повинна бути проведена в період від 5 хв до 3-х годин з моменту запиту (в залежності від профілю консультації і можливостей зв’язку з консультантами). Оформлення документів – від 3-х годин до одного робочого дня.
 4. Терміни проведення планових, невідкладних і екстрених консультацій для різних медичних профілів лікарів-консультантів ТМЦ можуть встановлюватися керівниками відповідних ЗОЗ з обов’язковим інформуванням користувачів телемедичної мережі через сайт Департаменту.
 5. Строки проведення планових, невідкладних і екстрених консультацій фахівцями регіональних ТКК цим Порядком не регламентуються і визначаються регіональними органами виконавчої влади в сфері охорони здоров’я.
 6. Результати телемедичних консультацій вносяться лікарями в історію хвороби стаціонарного (амбулаторного) хворого і реєструються в відповідних журналах обліку телемедичних консультацій (Додаток ).
 7. Телемедичні запити і висновки консультантів можуть підписуватися електронним підписом, або пересилатися у вигляді відсканованого документа на бланку ТМЦ.

Захист персональних даних при обробці в темедичній системі

Відповідно до Наказу Адміністрації Державної Служби Спеціального Зв’язку та Захисту Інформації України №156 від 01.04.2016 «Про затвердження Інструкції про порядок медичного забезпечення в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України», відповідно до Конституції України, Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”“Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” та з метою організації медичного захисту інформації України,  телемедична система є інформаційною системою, що обробляє спеціальні категорії персональних даних, що стосуються стану здоров’я суб’єктів персональних даних і вимагає не нижче 3-го рівня захищеності. Вимоги по забезпечення необхідного рівня захищеності персональних даних.

В інформаційній системі медичного закладу об’єктами захисту є:

– інформація в базах даних (БД) систем керування базами даних (СКБД);

– ресурси файлового сервера лікувально-профілактичного закладу;

– резервні копії БД СКБД і архівні копії ресурсів файлового сервера;

– керуюча інформація операційної системи, СКБД, автоматизоване робоче місце (АРМ) адміністратора медичної інформаційної системи (МІС) та інженера  інформаційної безпеки (ІБ);

– технологічний процес збору, обробки, зберігання та передачі інформації в МІС;

– апаратно-програмний комплекс, що забезпечує роботу МІС.

Інформаційна безпека забезпечується спеціальними програмними засобами – підсистемою інформаційної безпеки, що виконує такі основні функції:

– організація санкціонованого доступу до даних;

– моніторинг небезпечних подій;

– управління властивостями користувача МІС;

– ведення журналів безпеки.

Дані обчислювальної техніки, канали зв’язку для передачі персональних даних, використовувані при роботі телемедичної системи, повинні бути захищені організаційними заходами і засобами захисту інформації, які пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам законодавства України в області забезпечення безпеки інформації.

Медичні документи в телемедичної системі можуть підписуватися з використанням посиленого кваліфікованого електронного підпису.

Обласна телемедична система розрахована на роботу як на захищених, так і по відкритих каналах зв’язку, включаючи мережу Інтернет. Для захисту інформації, що передається по відкритих каналах зв’язку, що підтримує протоколи TCP / IP, використовується сімейство апаратних і програмних продуктів VPN.

Стандарти оснащення ТКП/ТКК засобами захисту інформації і каналів зв’язку наведені в додатку .

При проведенні екстреної телемедичної консультації допускається передача персональних даних пацієнта по відкритих каналах зв’язку без письмової згоди пацієнта, якщо отримання згоди суб’єкта персональних даних неможливо.

Етико-деонтологічні норми дотримання принципу інформованої згоди

– перед проведенням телеконсультування лікар повинен дати пацієнту чіткі і зрозумілі пояснення, що стосуються необхідності телемедичної консультації з урахуванням можливостей і обмежень;

– рекомендовано отримувати письмову згоду пацієнта на відправку по телекомунікаційний каналам зв’язку інформацію про стан його здоров’я.

Дотримання конфіденційності та анонімності:

– технічний персонал, що обробляє і пересилає інформацію в телемедичної системі, повинен давати підписку про виконання норм, вимог і правил організаційного і технічного характеру, що стосуються захисту і нерозголошення оброблюваної інформації;

– при пересиланні (розміщенні в комп’ютерній мережі) медичної інформації необхідно дотримуватися принципу лікарської таємниці;

– всі персональні комп’ютери телемедичних пунктів та кабінетів повинні мати авторизований доступ (паролі);

– папки і локальні диски, що містять матеріали телеконсультування,  повинні бути закриті для доступу в  локальній мережі.

Дотримання юридичних норм:

– відповідальність за зміни в стані здоров’я пацієнта, які настали через використання (невикористання) рекомендацій консультанта, несе лікуючий лікар;

– необхідне ретельне протоколювання всіх телемедичних процедур, створення резервних і “твердих” копій;

– бажано використання цифрового підпису для ідентифікації учасника телеконсультування та припинення доступу до електронних даних про пацієнта з боку третіх осіб.